فرم نظر سنجی کلاس و کارگاه فصل انگیزه سازی دورۀ هفتم «شیراز»